राज्य

सन 2022 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक

 जालना-सन 2022 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाकडुन निश्चित करण्यात आले आहे. सदर वेळापत्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

  *  शासनाच्या मागणीनुसार शासन सेवेतील विविध पदांवरील भरतीकरीता आयोगामार्फत वर्षभर विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यात येते.  त्यानुसार सन 2022 मध्ये घेण्यात येणा-या विविध परीक्षांचे दिनांक निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रस्तावित परीक्षेचे वेळापत्रक निश्चित करताना संघ लोकसेवा आयोग, विविध विद्यापीठे, परीक्षा घेणा-या इतर संस्था इत्यादींकडुन आयोजित करण्यात येणा-या परीक्षांचे वेळापत्रक विचारात घेऊन आयोगाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येते. आयोगाच्या व संबंधित संस्थांच्या परीक्षा एकाच दिवशी येणार नाही व उमेदवारांचे नुकसान होणार नाही.

          परीक्षेचे नाव राज्य सेवा परीक्षा -2021 जाहिरात  ऑक्टोबर 2021 पुर्व परीक्षा 02 जानेवारी 2022 निकालाचा महिना  मार्च 2022,  मुख्य  परिक्षा  दि. 7, 8 व 9 मे 2022  निकालाचा महिना ऑगस्ट 2022

         परीक्षेचे नाव दिवाणी  न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी जाहिरात  डिसेंबर 2021 पुर्व परीक्षा दि. 12 मार्च  2022 निकालाचा महिना  मे 2022,  मुख्य  परिक्षा  2 जुलै  2022  निकालाचा महिना ऑगस्ट 2022

          परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब संयुक्त पुर्व परीक्षा 2021 जाहिरात  ऑक्टोबर 2021  पुर्व परीक्षा दि. 16 फेब्रुवारी   2022 निकालाचा महिना  एप्रिल 2022, परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा -2021 संयुक्त पेपर क्रमांक 1  मुख्य  परिक्षा  9 जुलै  2022  निकालाचा महिना सप्टेंबर  2021 परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा -2022 संयुक्त पेपर क्रमांक 2 पोलीस उपनिरीक्षक   मुख्य  परिक्षा  17जुलै  2022  निकालाचा महिना सप्टेंबर  2022  परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा -2021 संयुक्त पेपर क्रमांक 2 राज्य कर निरीक्षक    मुख्य  परिक्षा  24 जुलै  2022  निकालाचा महिना सप्टेंबर  2022

           परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा -2021 संयुक्त पेपर क्रमांक 2 सहायक कक्ष अधिाकरी  मुख्य  परिक्षा  दि. 31 जुलै  2022  निकालाचा महिना सप्टेंबर  2022

        परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021  जाहिरात  डिसेंबर 2021 पुर्व परीक्षा  दि. 03 एप्रिल 2022 निकालाचा महिना  मे 2022, परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा  मुख्य परीक्षा 2021 संयुक्त पेपर क्रमांक 1  मुख्य  परिक्षा  दि. 6 ऑगस्ट  2022  निकालाचा महिना ऑक्टोबर 2022,परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा  मुख्य परीक्षा 2021  पेपर क्रमांक 2 लिपिक – टंकलेखक  मुख्य  परिक्षा   दि.13 ऑगस्ट  2022  निकालाचा महिना ऑक्टोबर 2022, परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा  मुख्य परीक्षा 2021  पेपर क्रमांक 2 दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य  परिक्षा  दि. 20 ऑगस्ट  2022  निकालाचा महिना ऑक्टोबर 2022,परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा  मुख्य परीक्षा 2021  पेपर क्रमांक 2 क सहायक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य  परिक्षा  दि. 27 ऑगस्ट  2022  निकालाचा महिना ऑक्टोबर 2022,परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा  मुख्य परीक्षा 2021  संयुक्त पेपर क्रमांक 2 क  तांत्रिक सहायक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य  परिक्षा  दि. 10 सप्टेंबर  2022  निकालाचा महिना ऑक्टोबर 2022,परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा  मुख्य परीक्षा 2021  संयुक्त पेपर क्रमांक 2 क  उद्योग निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य  परिक्षा  17 सप्टेंबर  2022  निकालाचा महिना ऑक्टोबर 2022,परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पुर्व परीक्षा  -2021 जाहिरात  डिसेंबर  2021 पुर्व परीक्षा 30 एप्रिल 2022 निकालाचा महिना जुन 2022,परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा  -2021 मुख्य  परिक्षा  दि.24 सप्टेंबर 2022, निकालाचा महिना नोव्हेंबर 2022.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा  -2021 मुख्य  परिक्षा  दि.01 ऑक्टोबर 2022, निकालाचा महिना नोव्हेंबर 2022 .परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा   -2021 मुख्य  परिक्षा  दि. 01 ऑक्टोबर 2022, निकालाचा महिना नोव्हेंबर 2022 .परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा  मुख्य परीक्षा  -2021 मुख्य  परिक्षा  दि. 01 ऑक्टोबर 2022, निकालाचा महिना नोव्हेंबर 2022 .परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र कृषि सेवा  अभियांत्रिकी सेवा  मुख्य परीक्षा  -2021 मुख्य  परिक्षा  दि. 01 ऑक्टोबर 2022, निकालाचा महिना नोव्हेंबर 2022.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी  अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा  -2021 मुख्य  परिक्षा  दि. 29 ऑक्टोबर 2022,परीक्षेचे नाव पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – 2021  जाहिरात  डिसेंबर 2021 पुर्व परीक्षा दि.16 एप्रिल  2022 निकालाचा महिना  मे 2022,  मुख्य  परिक्षा  दि. 3  जुलै  2022  निकालाचा महिना सप्टेंबर 2022.परीक्षेचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा  – 2021  जाहिरात  डिसेंबर 2021 पुर्व परीक्षा दि.06 मार्च   2022 निकालाचा महिना  एप्रिल  2022, .परीक्षेचे नाव  राज्यसेवा परीक्षा – 2022  जाहिरात  एप्रिल 2022 पुर्व परीक्षा दि. 19 जुन 2022 निकालाचा महिना  ऑगस्ट 2022,  निकालाचा महिना ऑगस्ट  2022 मुख्य  परिक्षा   दि. 15, 16 व 17 ऑक्टोबर 2022 निकालाचा महिना जानेवारी 2022.परीक्षेचे नाव दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ मर्यादित विभागीय स्पर्धा  परीक्षा – 2021  जाहिरात  मार्च 2022 पुर्व परीक्षा दि.07 ऑगस्ट  2022 निकालाचा महिना सप्टेंबर 2022,  मुख्य  परिक्षा  दि. 20 नोव्हेंबर  2022  निकालाचा महिना जानेवारी 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित,गट ब संयुक्त पुर्व परीक्षा 2022  जाहिरात  जुन 2022 पुर्व परीक्षा दि.08 ऑक्टोबर  2022 निकालाचा महिना  नोव्हेंबर 2022,  मुख्य  परिक्षा  दि. 3  जुलै  2022  निकालाचा महिना सप्टेंबर 2022.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर क्रमांक 1  मुख्य  परिक्षा  दि. 24 डिसेंबर 2022  निकालाचा महिना फेब्रुवारी  2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर क्रमांक 2 पोलीस उपनिरीक्षक  मुख्य  परिक्षा  दि. 31 डिसेंबर 2022  निकालाचा महिना फेब्रुवारी  2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर क्रमांक 2 राज्य कर निरीक्षक  मुख्य  परिक्षा  दि. 07 जानेवारी 2023  निकालाचा महिना फेब्रुवारी  2023. परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर क्रमांक 2 सहायक कक्ष अधिकारी  मुख्य  परिक्षा  दि. 14 जानेवारी 2023  निकालाचा महिना फेब्रुवारी  2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क संयुक्त पुर्व परीक्षा 2022  जाहिरात  जुन 2022 पुर्व परीक्षा दि.05 नोव्हेंबर 2022 निकालाचा महिना  डिसेंबर 2022.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा 2022  संयुक्त पेपर क्रमांक 1 मुख्य  परिक्षा  दि. 4 फेब्रुवारी 2023  निकालाचा महिना एप्रिल 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा 2022  संयुक्त पेपर क्रमांक 2 लिपिक –टंकलेखक मुख्य  परिक्षा  दि. 11 फेब्रुवारी 2023  निकालाचा महिना एप्रिल 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा 2022  संयुक्त पेपर क्रमांक 2 तांत्रिक सहायक मुख्य  परिक्षा  दि. 18 फेब्रुवारी 2023  निकालाचा महिना एप्रिल 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा 2022  संयुक्त पेपर क्रमांक 2 दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य  परिक्षा  दि. 25 फेब्रुवारी 2023  निकालाचा महिना एप्रिल 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा 2022  संयुक्त पेपर क्रमांक 2 कर सहायक, मुख्य  परिक्षा  दि. 04 मार्च  2023  निकालाचा महिना एप्रिल 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा 2022  संयुक्त पेपर क्रमांक 2 उद्योग निरीक्षक, मुख्य  परिक्षा  दि. 11 मार्च  2023  निकालाचा महिना एप्रिल 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022  जाहिरात  जुलै  2022  पूर्व परीक्षेचा दि. 16 नोव्हेंबर 2022 निकालाचा महिना जानेवारी 2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र वनसेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022  मुख्य परिक्षा  दि. 18 मार्च 2023  निकालाचा महिना मे  2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022  मुख्य परिक्षा  दि. 25 मार्च 2023  निकालाचा महिना मे  2023. परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022  मुख्य परिक्षा  दि. 02  एप्रिल 2023  निकालाचा महिना मे  2023.परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी  सेवा मुख्य परीक्षा 2022  मुख्य परिक्षा  दि. 09  एप्रिल 2023  निकालाचा महिना मे  2023.  परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र कृषि  सेवा मुख्य परीक्षा 2022  परिक्षा  दि. 16 एप्रिल 2023  निकालाचा महिना जुन  2023. परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र विद्युत  व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022  परिक्षा  दि. 23 एप्रिल 2023  निकालाचा महिना जुन  2023.परीक्षेचे नाव सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा 2022  जाहिरात  जुन 2022 पूर्व परिक्षा दि. 10 डिसेंबर 2022 निकालाचा परीक्षा जानेवारी 2022  परिक्षा  दि. 30 एप्रिल 2023  निकालाचा महिना जुन  2023.असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सहसचिव सुनिल अवताडे यांनी  कळविले आहे.

*दिलीप पोहनेरकर*
9422219172
www.edtvjalna,/app-edtvjalna

 

 

दिलीप पोहनेरकर 9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com

Related Articles

Back to top button